Wywiady środowiskowe kuratora rodzinnego

 

Kurator rodzinny przeprowadza następujące kategorie wywiadów środowiskowych, które są określone w niżej przestawionych aktach prawnych:
 
- w sprawach małżeńskich (art. 434 Kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 56 § 2, 58 § 1 i 611 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego),
- w postępowaniu o zezwolenie na zawarcie małżeństwa (art. 5611 Kodeksu postępowania cywilnego),
- w sprawach o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny (art. 5651 Kodeksu postępowania cywilnego),
- sprawach opiekuńczych małoletnich (art. 5701 Kodeksu postępowania cywilnego)
- w sprawach o przysposobienie dziecka (art. 9 Europejskiej Konwencji o przysposobieniu dzieci),
- w postępowaniu wyjaśniającym i rozpoznawczym w sprawach nieletnich (na podstawie art. 24 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich),
- w postępowaniu wykonawczym w sprawach nie objętych nadzorem: o zachowaniu się podopiecznego po wydaniu orzeczenia. (§ 259 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych)
- wywiady kontrolne przeprowadzane przez zawodowych kuratorów sądowych w nadzorach wykonywanych przez kuratorów społecznych oraz inne uprawnione osoby (art. 11 pkt 4 Ustawy o kuratorach sądowych, § 5 pkt 2 rozporządzenia MS z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych).
Tryb wykonywania wywiadów przez kuratora rodzinnego został określony przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r., w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych (§§ 6-8) i Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wywiadów środowiskowych o nieletnich. Do przeprowadzania wywiadu przez kuratora rodzinnego stosuje się odpowiednio przepisy § 1 ust. 1 i 2, § 2, § 3, § 4 i § 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie regulaminu czynności w zakresie przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu.