Dozór z tytułu zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności

 

Wykonywanie przez kuratora dozoru z tytułu zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności zostało określone w następujących aktach prawnych:
 
·     Kodeksie karnym (art. 72-75),
·     Kodeksie karnym wykonawczym (art. 13, 169-176),
·     Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu praw i obowiązków podmiotów sprawujących dozór, zasad i trybu wykonywania dozoru oraz trybu wyznaczania przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje swoich przedstawicieli do sprawowania dozoru.